සුද්දි Suddi | Saman Lenin - chords Srilanka

Latest Song Chords

Today Popular Artists

සුද්දි Suddi | Saman Lenin

                                                                                  Suddi - Maha Bambu Anagawa
Suddi Chords, Saman Lenin Songs Chords, Maha Bambu Anagawa Chords, New Sinhala songs 2020,  New Sinhala Songs mp3,
Artist
  -  Saman Lenin 
Song
  -  සුද්දි ( Suddi ) 
Chord
  -  Gm

[Adlib]
-------------------------------------------------------------------------------
|Gm | + | + | + | ////
[Introduction]
-------------------------------------------------------------------------------
|Gm | - |Bb | - |
|D7 | - |Dm | D |
|Dm |D7 |Gm | - |
[Chorus]
-------------------------------------------------------------------------------
Gm                          Dm         Gm
Maha babu anagawa mawapu inaawe
F            Dm      F          Gm
Ran kedi weehei kiyamu lathaawe
C                          Dm      F
Gili chawi kalaniya swetha gulaawe
Gm                       Dm    Bb        Gm
Pahasara danawai eeeee aruna udaawe
[Interlude 1]
-------------------------------------------------------------------------------
|Gm | - |Eb/F| - |
| D | - | -  | - |
|Dm | D | -  | - |
[Verse 1]
-------------------------------------------------------------------------------
Gm                     Bb       Gm
Nihadawa ihirena miyuru prahaasaya
Gm         Cm      Bb     Cm
Hemihita kalthai nisala thakaya
Gm          Gm/Dm        Dm      Bb
Aaa aaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaa
Gm                      F             Gm
Eka thena gilihena thisara wilaasaya
Gm                      F             Gm
Eka thena gilihena thisara wilaasaya
Gm            Dm     Bb          Gm
Pululitha karawai swapna paraasaya
[Interlude 2]
-------------------------------------------------------------------------------
|Gm | - |Bb | - |
|D7 | - |Dm | D |
|Dm |D7 |Gm | - |
[Verse 2]
-------------------------------------------------------------------------------
Gm                           Bb           Gm
Didulana thunuwaha thusithaya muda hala
Gm         Cm        Bb           Cm
Naliyana makarandaya bigu math kala
Gm          Gm/Dm        Dm      Bb
Aaa aaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaa
Gm                     F                  Gm
Musapath kara kalabana sanda hada wiya
Gm                     F                  Gm
Musapath kara kalabana sanda hada wiya
Gm           Dm     Bb          Gm
Neluwa manasin sudu katarolu mala

                                  සුද්දි Suddi by Saman Lenin - Maha Bambu AnagawaDetails of the Song - සුද්දි | Suddi

Song Title          : Suddi  - Maha Bambu Anagawa
Artist                  : Saman Lenin
Album                : සුද්දි | Suddi
Genre                 : New Sinhala songs 2020,  New Sinhala Songs mp3
Songwriter         : RohanaKalum Sirisooriya
Music                 : AmithLiyanage
Audio Length    : 03:40
Bit Rate              : 128 Kbps
Format               : MP3

Listen And Download The

Suddi  - Maha Bambu Anagawa


 සුද්දි Suddi by Saman Lenin - Maha Bambu Anagawa mp3

No comments:

Post a Comment