Koho Koho ( කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ ) - ChordsSrilanka

Latest Song

The Best On The Web For Song Chords

Post Top Ad

Post Top Ad

Friday

Koho Koho ( කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ )

                                                                                      Koho Koho


Artist
  -  Sanath nandasiri,  Sujatha 
Song
  -  Koho Koho
Chord
  -  Eb

                                                                                   Koho Koho
කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ


කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
උඹට ඇහෙනවදෝ

කජු නාඹර රස මී අඹ ගස් යට වැහි වැහලා
කොහෝ අන්න අර බලපන් මී වද පැණි පිරිලා //

කොහෝ කොහෝ කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
බක් මාසේ මඟුල් නැකත් මටත් කියනවදෝ

රබන් හඬට බඹරු නටන ලස්සන ගම් මැද්දේ
කොහෝ උඹත් ගී කියපන් සිංහල අවුරුද්දේ //

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
අවුරුද්දට අපේ දිහා නෑගම් එනවදෝ

පද රචනය -- අජන්තා රණසිංහ
සංගීතය - සනත් නන්දසිරි
ගායනය - සනත් නන්දසිරි / සුජාතා අත්තනායක

No comments:

Post a Comment